ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز
ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز

ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال نفت و گاز

Available in stock

ژئوگریدهای پلی اتبلنی قابل استفاده در انواع محیط های شیمیایی به طور گسترده به منظور حفاظت از لوله های انتقال نفت و گاز کاربرد دارند. این ژئوگریدها انعطاف لازم برای به کارگیری در لوله های انتقال را دارا می باشند.

قیمت هر متر مربع :از 30,000 تا 70,000 ریال