ژئوتکستایل بافته
ژئوتکستایل بافته
ژئوتکستایل بافته
ژئوتکستایل بافته
ژئوتکستایل بافته
ژئوتکستایل بافته

ژئوتکستایل بافته

Available in stock

ژئوتکستایل های بافته از بافته شدن تک رشته ها و چند رشته های پلیمری تشکیل می شوند. کاربرد ژئوتکستایل های بافته: 1. تقویت کننده بستر 2. فیلتر در دیوارهای آب بند و سدهای خاکی

قیت همکار / عمده فروشی : استعلام قیمت