دریپر قطره چکان

دریپر قطره چکان

Available in stock

گروه آرین خاک ایرانیان تامین کننده تجهیزات آبیاری قطره ی

کشور سازنده :لهستان
چهار لیتر ساعت :تنظیم شوند ه