ایزولاسیون گود ( فونداسیون و سازه های زیر زمینی)

.ژئوتکستایلایزولاسیون و زهکشی گود های ساختمانی با مصالح ژئوسینتتیک

 

عموما پس از گود برداری مهمهترین قسمت زهکشی و ایز ولاسیون گود می باشد که جهت جلوگیر از ورود آب های زیر زمینی و آبهای که ازدیوارها گود وارد گود می شود انجام گردد

پیش نیاز زهکشی وایزولاسیون گود اجرای بستر مناسب جهت نصب سیستم زهکش و عایق در گود می باشد

تصویر شماتیک زهکشی گود ساختمان
اجرای دیمپل شیت و فیلتر خاکی