احداث حوضچه تبخیر

حوضچه های تبخیر آبگیرهای های مصنوعی با مساحت های غالبا زیاد هستند و به منظور تبخیر آب بوسیله نور خورشید احداث میگردند. احداث حوضچه تبخیر با کاربردهای فراوانی همراه است که به چند نمونه از آن اشاره میکنیم.

تولید نمک : احداث حوضچه تبخیر جهت تولید نمک از آب دریا بدین ترتیب است که پس از احداث حوضچه تبخیر مقدار معینی از آب نسبت به ابعاد حوضچه وارد آن شده و پس از تبخيـر آب، شوری آب درون حوضچه ها افزايش ميابد. افزايش شوری تا حد اشباع نمك در آب ادامه پيدا ميكند و پـس از آن نمك ها رسوب ميكنند و آماده بهره برداری خواهند شد.

پساب کشاورزی : احدث حوضچه تبخیر جهت كنتـرل شـوری آب و دفـع پساب هاي توليد شده در پروژه هاي آبياری و زهکشی که به واسطه ی آفت کش ها، کودها و غیره ایجاد شده اند و تخليـه آنهـا بـه منابع آب پذيرنده همچون رودخانه ها و دریاچه ها.

سایت های آلوده : احداث حوضچه تبخیر به منظور مدیریت پساب صنعتی و جلوگیری از ورود آبهای آلوده و خطرناک از جمله آب های آلوده به مواد نفتی و گازی به محیط زیست احداث میگردند. آب های آلوده پس از ورود به حوضچه از سطح تبخير شده و درصد قابلت توجهي از آب به اين روش دفع ميشود.

این شرکت مجری احداث حوضچه های تبخیر بوسیه مصالح بروز ژئوسنتتیک از قبیل (ژئوممبران، ژئوتکستایل و … ) در ایران است که سابقه اجرای بیش از هزاران متر حوضچه تبخیر را داراست. جهت مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

مراحل احداث حوضچه تبخیر :

  • نقشه برداری و جمع آوری اطلاعات
  • خاکبرداری و حفاری
  • تسطیح
  • حفر ترانشه
  • اجرای مصالح ژئوسنتتیک
  • مهار ورق در ترانشه
  • آبگیری و کنترل نهایی