ژئوممبرین سبک ( LLDPE )
ژئوممبرین سبک ( LLDPE )
ژئوممبرین سبک ( LLDPE )
ژئوممبرین سبک ( LLDPE )

ژئوممبرین سبک ( LLDPE )

Available in stock

ژئوممبرین سبک ( LLDPE ) استفاده از تکنو لوژی ژئوسینتتیک ها برای ایزولاسیون بام این توانمندی را به می دهند تا فضای سبز خود را در آنجا ایجاد کنیم دیگر استفاده مصالح سنتی توجیه فنی و اقتصادی ندارد، پروژه ها ی اجرا شده به این روش تا دهها سال عمر می کند و اکنون در مصلی تهران و کتابخانه ملی از این تکنلولوژی استفاده شده و می توان فضای سبز شهر ما را با این روش به چندین صد برابر برسانیم