بسترسازی

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران

ساخت استخرکشاورزی با ورق ژئوممبران روی زمین و یا داخل زمین امکان پذیر است قبل از هرچیز باید به شرایط ساخت استخر دقت نمود که این موارد شامل :

سطح بالای استخر باید تراز باشد

شیب استخر با توجه به نوع تراکم خاک برداشت شود یعنی در صورتی خاک سفت باشد شیب نزدیک به عمود و در صورتی شیب سست باشد به تناسب تراکم خاک نزدیک به به افق باشد و تراکم خاک باید در طول شیب در حد ترافیک مقرر گردد

کلیه اتصالات باید از نوع پلی اتیلن باشد

و خروجی ها در کف باید از دیواره ها حداقل یک متر فاصله داشته باشد

حفرکانال در محیط استخر باید به فاصله یک متر از لبه استخر حفر گردد

 

Read more